Lknjigovodstvena agencijaIknjigovodstvoBknjigovodstvene uslugeRNovi SadIknjigovodstvene agencijeS

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA

NOVI SAD , SLOVAČKA 20
TEL: 021/63-68-087 , mob : 065/514-53-53

knjigovodstvo -knjigovodstvene usluge  Novi Sad - knjigovodstvene agencije Novi Sad

Dobro došli na zvanični website knjigovodstvene agencije LIBRIS. Agenciju je osnovala sertifikovani knjigovođa Dijana Manojlović sa sedištem u Novom Sadu. Dugogodišnjim profesionalnim radom podigli smo naše usluge na najviši nivo i time postali prepoznatljivi kao jedna od vodećih knjigovodstvenih agencija u regionu . Ono što nas čini atraktivnim jesu najniže cene knjigovodstvenih usluga , profesionalnost i tačnost u radu. Knjigovodstvena agencija LIBRIS spremna je da u svakom trenutku obavi sve ono što klijent zahteva, a spada u naš domen poslovanja.
Knjigovodstvo Novi Sad knjigovodstvena agencija
Knjigovodstvena Agencija LIBRIS - Novi Sad , SLOVACKA 20 - TEL:021/63-68-087, mob :065/514-53-53

Zakoni

Zakon o bankama Zakon o finansijskom lizingu
Zakon o fisklanim kasama Zakon o klasifikaciji delatosti
Zakon o pdv-u Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Zakon o porezu na dohodak gradjana Zakon o privrednim drustvima
Zakon o racunovodstvu i reviziji Zakon o registraciji privrednih subjekata
Zakon porezu dobit preduzeca Zakon o cenama
Zakon o deviznom poslovanju Zakon o doprinosima za obavezno socijalno-osiguranje
Zakon o platnom prometu Zakon o porezima na imovinu
Zakon o privatnim preduzetnicima Zakon o radu
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju Zakon o trgovini
Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe vrsenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzor    

Pod zakonska akta

Odluka o placanju naplacivanju uplati i isplati koji se mogu vrsiti u efektivnom stranom novcu Odluka o uslovima i nacinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
Odluka o uslovima za licne i fizicke prenose sredstava placanja u inostranstvo i iz inostranstva Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga
Pravilnik o kontnom okviru i sadrzini racuna u kontnom okviru za drustva za privredna drustva za Pravilnik o minimalnim tehnickim uslovima za obavljanje prometa robe i vrsenje usluga u prometu
Pravilnik o nacinu i rokovima vrsenja popisa i uskladjivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim Pravilnik o nacinu priznavanja i procenjivanja imovine obaveza prihoda i rashoda malih pravnih
Pravilnik o nacinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i nacin utvrdjivanja amortizacije Pravilnik o obliku i nacinu vodjenja trgovacke knjige
Pravilnik o obliku sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovods
Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza Pravilnik o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva zadruge druga pravna lica i preduzetnike
Pravilnik o sadrzini i nacinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog racuna nacinu otklanjan Pravilnik o utvrdjivanju dobara i usluga ciji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
Pravilnik o utvrdjivanju sta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine Uredba o blizim uslovima kriterijumima i elementima za pausalno oporezivanje obveznika poreza na
Uredba o kolicini rashoda kalo rastur kvar i lom na koji se ne placa PDV Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa

Obrasci

Bilans stanja, bilans uspeha i statisticki aneks za privredna lica Obrazac eppdv prijava za evidentiranje obveznika - poreza na dodartu vrednost.pdf
Obrazac iepdv - prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost Obrazac jrpps 1 - registraciona prijava osnivanja preduzetnika
Obrazac mun - prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu Overeni potpisi lica ovlascenih za zastupanje
Poreska prijava poreza na dodatu vrednost Pp od 1 - poreska prijava o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca
Pp od - poreska priajava o obracunatim i placenim doprinosima Pp opj4 - poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari
Pp opj - poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na zarade registraciona prijava prevodjenja preduzetnika
Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku Zahtev za izvod iz registra
Zahtev za registraciju brisanja privrednog subjekta Zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta
Zahtev za registraciju pokretanja postupka likvidacije Zahtev za registraciju promene podataka privrednog drustva

Obrasci Platni promet

Nalog za isplatu BL-1 Nalog za isplatu
Nalog za ispravku - NI Nalog za naplatu BL-2
Nalog za naplatu Nalog za prenos A4
Nalog za prenos Nalog za uplatu (A4)
Nalog za uplatu Priznanica BL-1
Sifre placanja Specifikacija cekova
Zbirna specifikacija cekova    

Obrasci - Porez na dodatnu vrednost (PDV)

Obrazac EPPDV Obrazac IEPDV
Obrazac IIPPPDV Obrazac IKPS-PDV
Obrazac KM PDV Obrazac LNPDV
Obrazac PBPDV Obrazac PEPDV
Obrazac PID PDV 1 Obrazac PID PDV
Obrazac PII Obrazac PPO PDV
Obrazac PPPDV Obrazac REF 1
Obrazac REF 2 Obrazac REF 3a.
Obrazac REF 4 Obrazac REF 4e
Obrazac REF 5 Obrazac RFN
Obrazac SNPDV Obrazac ZBPDV
Obrazac KM PDV Obrazac IPID PDV
Obrazac OPNR Obrazac PO
Obrazac PPI 1 Obrazac PPI 2
Obrazac PPI 3 Obrazac PPI 4
Obrazac REG Obrazac OPR 1
Obrazac OPR 2 Obrazac OPR 3
Obrazac PPDG 1 Obrazac PPDG 2
Obrazac PPDG 3 Obrazac PPDG 4
Obrazac PPDG 5 Obrazac PPR 1
Obrazac PPR 2 Obrazac PPR 3
Obrazac PR 1 Obrazac PR 2
Obrazac PR 3  

Ostali obrasci

Obrazac DO Obrazac о primeljnim podacima premera, katastra zamljista,
katastra nepokretnosti i vodovoda
Obrazac 1a - z a h t e v
za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije
osiguranika – zaposlenih
Obrazac 1b - z a h t e v
za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije
osiguranika – zaposlenih po osnovu umrlog osiguranika, odnosno korisnika
Obrazac 1 - z a h t e v
za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije
osiguranika – zaposlenih
Obrazac - o prihvatanju obaveze cuvanje i koriscenja podataka premera,
katastra zemljista, katastra nepokretnosti i vodova
Obrazac - spisak
zaposlenih koji su u radnom odnosu kod poslodavca, za koje nije plaćan doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
Obrazac br.3 -registar
o sizdatim podacima,katastra zemljista, katastra nepokretnosti i vodova
Obrazac - Spisak
zaposlenih kojima je prestalo svojstvo zaposlenih kod poslodavca, za koji nije plaćen doprinos za
penzijsko i invalidsko osiguranje
Obrazac - Dnevnik izrada zastitnih kopija podataka
Obrazac - Evidencija o dodeli lozinki Obrazac - Izvod iz registra
Obrazac - D1 - Zahtev za priznanje prava na dizajn Obrazac - D2 - Zahtev za upis promene imena i adrese u registar
Obrazac - D3 - Zahtev za upis prenosa prava na dizajn Obrazac - D4 - Zahtev za upis licence
Obrazac - D5 - Zahtev za produzenje vazanje prava na dizajn Obrazac- MD - Za međunarodno priznanje dizajna
Obrazac - NEP - Evidencija nepokretnosti Obrazac - OSN - Evidencija pokretnih stvari
Obrazac - 03-9 - O ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade Obrazac - O3-10/1 - O porastu - smanjenju zarada kod poslodavca za naredna uklađivanja osnova za naknadu zarada zaposlenog
Obrazac - O3-10 - O kretanju zarada kod poslodavca za prvo usklađivanje osnova za naknadu zarade zaposlenog Obrazac - 03-11 - Spisak obračunatih - isplaćenih naknada zarada
Obrazac - PPPa - pojedinačna poreska prijava Obrazac - ZIP
Obrazac - ZOS 1 Obrazac - ZOS 2

 

Strana br.2 Ugovori

 

 

Knjigovodstvena Agencija LIBRIS - Novi Sad , SLOVACKA 20 - TEL:021/63-68-087, mob :065/514-53-53

Knjigovodstvo : Novi Sad : Osnivanje preduzeca : Knjigovodstvene agencije : Novi Sad : Srbija : Knjigovodstvene usluge Novi Sad

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA | OSNIVANJE PREDUZEĆA |PLATNI PROMET |PORESKA UPRAVA | ZAKONI | CENOVNIK | KONTAKT
knjigovodstvenaagencija.com © 2010 Knjigovodstvena Agencija LIBRIS sva prava zadrzava
Linkovi | Web dizajn | Knjigovodstveni program | Knjigovodstvo : Novi Sad : Osnivanje preduzeca : Knjigovodstvene agencije : Novi Sad : Srbija :  Knjigovodstvene agencije Beograd