SPECIJALNA PONUDA: ZAKAŽITE poresko savetovanje u vezi osnivanja preduzeća u Novom Sadu!

Osnivanje DOO i preduzetnika - 5.000 dinara + takse

Registracija u Poreskoj upravi - 5.000 dinara

Pozovite nas na 021/63-68-087 ili 065/514-53-53

Posetite nas!

Pozivamo vas da nas posetite u nasim prostorijama u Novom Sadu svakog radnog dana od 8 do 16h. Molimo vas da zakazete posetu, kako bismo osigurali da vam budemo na raspolaganju u vreme vase posete. Nasi telefoni su 021/63-68-087, 065/514-53-53.

Nalazimo se na adresi Branka Bajiċa 12 lokal 7, Novi Sad.

Zakoni, podzakonska akta, obrasci, obrasci za platni promet, obrasci za PDV, ostali obrasci, ugovori

Zakoni

Zakon o bankama

Zakon o finansijskom lizingu

Zakon o fisklanim kasama

Zakon o klasifikaciji delatosti

Zakon o pdv-u

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o porezu na dohodak gradjana

Zakon o privrednim drustvima

Zakon o racunovodstvu i reviziji

Zakon o registraciji privrednih subjekata

Zakon porezu dobit preduzeca

Zakon o cenama

Zakon o deviznom poslovanju

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno-osiguranje

Zakon o platnom prometu

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o privatnim preduzetnicima

Zakon o radu

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

Zakon o trgovini

Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe vrsenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzor

   

Pod zakonska akta

Odluka o placanju naplacivanju uplati i isplati koji se mogu vrsiti u efektivnom stranom novcu

Odluka o uslovima i nacinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Odluka o uslovima za licne i fizicke prenose sredstava placanja u inostranstvo i iz inostranstva

Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga

Pravilnik o kontnom okviru i sadrzini racuna u kontnom okviru za drustva za privredna drustva za

Pravilnik o minimalnim tehnickim uslovima za obavljanje prometa robe i vrsenje usluga u prometu

Pravilnik o nacinu i rokovima vrsenja popisa i uskladjivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim

Pravilnik o nacinu priznavanja i procenjivanja imovine obaveza prihoda i rashoda malih pravnih

Pravilnik o nacinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i nacin utvrdjivanja amortizacije

Pravilnik o obliku i nacinu vodjenja trgovacke knjige

Pravilnik o obliku sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovods

Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza

Pravilnik o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva zadruge druga pravna lica i preduzetnike

Pravilnik o sadrzini i nacinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog racuna nacinu otklanjan

Pravilnik o utvrdjivanju dobara i usluga ciji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

Pravilnik o utvrdjivanju sta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine

Uredba o blizim uslovima kriterijumima i elementima za pausalno oporezivanje obveznika poreza na

Uredba o kolicini rashoda kalo rastur kvar i lom na koji se ne placa PDV

Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa

Obrasci

Bilans stanja, bilans uspeha i statisticki aneks za privredna lica

Obrazac eppdv prijava za evidentiranje obveznika - poreza na dodartu vrednost.pdf

Obrazac iepdv - prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

Obrazac jrpps 1 - registraciona prijava osnivanja preduzetnika

Obrazac mun - prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu

Overeni potpisi lica ovlascenih za zastupanje

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

Pp od 1 - poreska prijava o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca

Pp od - poreska priajava o obracunatim i placenim doprinosima

Pp opj4 - poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari

Pp opj - poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na zarade

registraciona prijava prevodjenja preduzetnika

Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku

Zahtev za izvod iz registra

Zahtev za registraciju brisanja privrednog subjekta

Zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta

Zahtev za registraciju pokretanja postupka likvidacije

Zahtev za registraciju promene podataka privrednog drustva

Obrasci Platni promet

Nalog za isplatu BL-1

Nalog za isplatu

Nalog za ispravku - NI

Nalog za naplatu BL-2

Nalog za naplatu

Nalog za prenos A4

Nalog za prenos

Nalog za uplatu (A4)

Nalog za uplatu

Priznanica BL-1

Sifre placanja

Specifikacija cekova

Zbirna specifikacija cekova

   

Obrasci - Porez na dodatnu vrednost (PDV)

Obrazac EPPDV

Obrazac IEPDV

Obrazac IIPPPDV

Obrazac IKPS-PDV

Obrazac KM PDV

Obrazac LNPDV

Obrazac PBPDV

Obrazac PEPDV

Obrazac PID PDV 1

Obrazac PID PDV

Obrazac PII

Obrazac PPO PDV

Obrazac PPPDV

Obrazac REF 1

Obrazac REF 2

Obrazac REF 3a.

Obrazac REF 4

Obrazac REF 4e

Obrazac REF 5

Obrazac RFN

Obrazac SNPDV

Obrazac ZBPDV

Obrazac KM PDV

Obrazac IPID PDV

Obrazac OPNR

Obrazac PO

Obrazac PPI 1

Obrazac PPI 2

Obrazac PPI 3

Obrazac PPI 4

Obrazac REG

Obrazac OPR 1

Obrazac OPR 2

Obrazac OPR 3

Obrazac PPDG 1

Obrazac PPDG 2

Obrazac PPDG 3

Obrazac PPDG 4

Obrazac PPDG 5

Obrazac PPR 1

Obrazac PPR 2

Obrazac PPR 3

Obrazac PR 1

Obrazac PR 2

Obrazac PR 3

 

Ostali obrasci

Obrazac DO

Obrazac о primeljnim podacima premera, katastra zamljista,
katastra nepokretnosti i vodovoda

Obrazac 1a - z a h t e v
za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije
osiguranika - zaposlenih

Obrazac 1b - z a h t e v
za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije
osiguranika - zaposlenih po osnovu umrlog osiguranika, odnosno korisnika

Obrazac 1 - z a h t e v
za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije
osiguranika - zaposlenih

Obrazac - o prihvatanju obaveze cuvanje i koriscenja podataka premera,
katastra zemljista, katastra nepokretnosti i vodova

Obrazac - spisak
zaposlenih koji su u radnom odnosu kod poslodavca, za koje nije plaćan doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

Obrazac br.3 -registar
o sizdatim podacima,katastra zemljista, katastra nepokretnosti i vodova

Obrazac - Spisak
zaposlenih kojima je prestalo svojstvo zaposlenih kod poslodavca, za koji nije plaćen doprinos za
penzijsko i invalidsko osiguranje

Obrazac - Dnevnik izrada zastitnih kopija podataka

Obrazac - Evidencija o dodeli lozinki

Obrazac - Izvod iz registra

Obrazac - D1 - Zahtev za priznanje prava na dizajn

Obrazac - D2 - Zahtev za upis promene imena i adrese u registar

Obrazac - D3 - Zahtev za upis prenosa prava na dizajn

Obrazac - D4 - Zahtev za upis licence

Obrazac - D5 - Zahtev za produzenje vazanje prava na dizajn

Obrazac- MD - Za međunarodno priznanje dizajna

Obrazac - NEP - Evidencija nepokretnosti

Obrazac - OSN - Evidencija pokretnih stvari

Obrazac - 03-9 - O ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade

Obrazac - O3-10/1 - O porastu - smanjenju zarada kod poslodavca za naredna uklađivanja osnova za naknadu zarada zaposlenog

Obrazac - O3-10 - O kretanju zarada kod poslodavca za prvo usklađivanje osnova za naknadu zarade zaposlenog

Obrazac - 03-11 - Spisak obračunatih - isplaćenih naknada zarada

Obrazac - PPPa - pojedinačna poreska prijava

Obrazac - ZIP

Obrazac - ZOS 1

Obrazac - ZOS 2

Strana br.2 Ugovori